タガログ語の最近のブログ記事

Kapag nagsummer bakasyon na,may serbisyo na binababaan ang pamasahe ng mga bata sa mga bus sa syudad.

Kawasaki Shiei Bus:
Agosto 1 – 16 (¥ 50) (late night bus, ¥100)
Tokyu Bus:
Hulyo 18 – Agosto 31 (¥50)
Rinko Bus:
Hulyo 20 – Agosto 31 ¥1,000. Magagamit ng paulit-ulit sa panahon ng summer vacation lang.(ang ¥1,000 na free pass ay mabibili hanggang Agosto 10 lamang).

COOLBIZ

Pagkatapos ng tag-ulan,ay mararamdaman ang biglang init ng unang summer.Sa Japan,mula Mayo 1 – Setyembre 30 ay ini encourage ang pagsusuot ng" Cool biz",ang no- necktai no jacket para makabawas sa pagkaramdam ng init ng temperatura.Pangunahin nating dapat mag-ingat sa heat stroke dahil kailangan pa rin nating gumamit ng masks.
Ang tanggapan ng Konsultasyon sa Sentro ay makikiayon sa CoolBiz Light clothing .Habang nakasuot ng mask ay hindi mapapansin ang pagka-uhaw,kaya’t maiging maging handa sa epektong idudulot nito tulad ng dehydration at ibpa.

Mayroong [Tsuyu] na tinatawag sa Japan ,at ito ay ang panahon ng Tag-ulan. Umpisa na ngayon at magtatagal ng isang buwan at kalahati ,hanggang Hulyo. Ang halumigmig ng temperatura ay mataas sa panahong ito,maaaring masira ang pisikal na kondisyon ng katawan.Gayundin,maging maingat tayo sa pagkalason sa pagkain(madaling mapanis ang pagkain sa alinsangan ng panahon).
Ang Tsuyu ay isinulat sa kanji ng (梅/ume) at (雨/ulan). May iba`t-ibang theories tungkol sa pinagmulan ng Kanji nito,ngunit sa kanila ay ang teorya ng paghihinog ng PLUM sa maulan na panahon.Umeboshi ,isa itong inasinang sirwelas o plum at maganda at epektibo na pang-alis ng pagod at init ng katawan. At maganda rin itong preservatives panlagay sa baon.Kaya `t noon pa man,dito sa Japan ay maraming pamilya ang gumagawa ng umeboshi. Maigi ito sa mahabang maulan na panahon.]

Nagsimula na ang pagpapadala ng form para sa espesyal na benepisyo o ayudang (10 lapad). Para sa mga katanungan sa nilalaman nito at kapag hindi dumating ang form hanggang Hunyo 12, maaari kayong tumawag sa Call Center. Mayroong 6 na wika na maaring sumagot sa mga katanungan, sa wikang Ingles, Intsik, Koriya, Portugis, Espanyol at Bietnam. Ang sasagot ay Hapon kaya’t pakibanggit kung anong wika ang nais na mag-assist at ikokonekta ng sumagot sa nais na wika. Ang deadline ng pag sumite ng form sa Ayuda ay hanggang Agosto 31.

Kawasaki city, Cash Subsidy Call center: Telepono 0120-756-752
Lunes~Biyernes mula 8:30am–5:15pm

Pansamantalang tumigil ang tanggapang serbisyo sa pagkonsultang pagbisita alinsunod sa isang Emerhensyang deklarasyon dahil sa impeksyon ng CORONA(COVID).
Mula Hunyo 01 magbubukas na ulit ang konsultasyong pang-dayuhan bilang One-stop center.

Magsuot ng mask at hugasan ang inyong kamay kung bibisita kayo sa museo/Sentro. Bukod pa rito, para sa mga taong may lagnat o mahinang pisikal na kondisyon. Mangyaring huwag na munang bumisita sa museo. Salamat.

Konsultasyon desk :
10:00–12:00 13:00–16:00
Wikang Tagalog :
(tuwing Martes at Miyerkoles)
Patuloy kaming tumatanggap ng mga konsultasyon sa telepono at e-mail.
Dial pang-Konsultasyon lamang :
044-455-8811
E-mail address :
soudan39@kian.or.jp

AMDA Medical Information Center
Multilingual na serbisyong konsultasyon tungkol sa COVID19

Araw :
Abril 10 hanggang Mayo 20
Website :
https://www.amdamedicalcenter.com/news
1. Telepono :
03-6233-9266
Konsultasyon sa Wikang Pilipino
Tuwing Lunes :
10:00 hanggang 17:00
Kapag sabado, Linggo, at pista opisyal :
10:00 hanggang 15:00
2. Telepono :
090-3359-8324
Konsultasyon sa Ingles
Ordinaryong araw(Lunes-Biyernes) mula 10:00- 17:00

Ako po ang bagong Director ng Multikultural Sekyon, ang inyong lingkod “ITOU”, ikinakagalak ko ang malugod niyong pagtanggap, Dahil sa inanunsyong Deklarasyon Pang emerhensya no’ng nakaraang araw ay pansamantalang magsasara ang Sentro hanggang Mayo 6. Tumatanggap ng Konsultasyong Pang-Dayuhan sa Sentro sa telepono at sa E-mail po lamang, (walang tanggapan ng bisita).
Hinihiling naming ang inyong pang-unawa sa anumang abala dahil dito, Maging ligtas po tayong lahat, “Be Safe po”

Konsultasyon pang Dayuhan
Direct-dial: 044-455-8811 E-mail:soudan39@kian.or.jp

Lokasyon :
Kanagawa Labor Bureau Employment Environment at Equality Dept.Guidance Division
(Yokohama City, Naka ward, Kitanaka-Dori 5-57, Yokohama, 2nd Joint Govt. bldg. 13th Floor)
Telepono :
045-211-7358
Oras ng pagbubukas :
8:30 – 5:15 ng hapon (Lunes – Biyernes, maliban sa Public holidays)

【神奈川労働局特別労働相談窓口HP】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.html

Mula sa Ministry of Health and Labor. Summary of the Japanese Society of Environmental Infections.

 1. Kailangang ibukod ng kwarto ang taong nahawaan at hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng kwarto.
 2. Hanggat maaari ay dapat limitado kung sino ang mag-aaasikaso sa naapektuhan.
 3. Mag mask(bago pumasok ng kwarto ng apektadong kapamilya)
  Huwag dadalhin ang ginamit na mask sa ibang kwarto.
  Hanggat maaari ay huwag hahawakan ang mask, tali lang ang hawakan pag tinapon ito.
  Maghugas at sabunin ang kamay pagkatanggal ng mask.
 4. Dalasan ang paghugas ng kamay.Gumamit ng sabon sa paghugas at mag disinfect ng alchohol pagkatapos.
 5. I ventilate ang hangin sa loob ng bahay.Bigyan ng interval ang pagbukas ng mga bintana o pintuan.
 6. Kailangang idisinfectant ang mga bagay na hinawakan.Linisin ang toilet o banyo ng sabon at hanggat maari ay sprayhan ito ng alchohol. Iwasang pagsamasamahin ang mga bagay na nagamit at hindi sa paghuhugas.
 7. Labhan ang nadumihang linen at damit.Mag gloves at magmask kapag nagpalit ng linen at damit na napawisan, at gamitin ang laging gamit na sabong panlaba at patuyuing mabuti.
 8. Siguraduhing saradong maigi ang basura bago ito itapon.
  Ang tisyung siningahan o ginamit ay agad ilagay sa supot at ilabas agad sa loob ng bahay, sikaping saradong maigi bago itapon.