タガログ語の最近のブログ記事

Pansamantalang tumigil ang tanggapang serbisyo sa pagkonsultang pagbisita alinsunod sa isang Emerhensyang deklarasyon dahil sa impeksyon ng CORONA(COVID).
Mula Hunyo 01 magbubukas na ulit ang konsultasyong pang-dayuhan bilang One-stop center.

Magsuot ng mask at hugasan ang inyong kamay kung bibisita kayo sa museo/Sentro. Bukod pa rito, para sa mga taong may lagnat o mahinang pisikal na kondisyon. Mangyaring huwag na munang bumisita sa museo. Salamat.

Konsultasyon desk :
10:00–12:00 13:00–16:00
Wikang Tagalog :
(tuwing Martes at Miyerkoles)
Patuloy kaming tumatanggap ng mga konsultasyon sa telepono at e-mail.
Dial pang-Konsultasyon lamang :
044-455-8811
E-mail address :
soudan39@kian.or.jp

AMDA Medical Information Center
Multilingual na serbisyong konsultasyon tungkol sa COVID19

Araw :
Abril 10 hanggang Mayo 20
Website :
https://www.amdamedicalcenter.com/news
1. Telepono :
03-6233-9266
Konsultasyon sa Wikang Pilipino
Tuwing Lunes :
10:00 hanggang 17:00
Kapag sabado, Linggo, at pista opisyal :
10:00 hanggang 15:00
2. Telepono :
090-3359-8324
Konsultasyon sa Ingles
Ordinaryong araw(Lunes-Biyernes) mula 10:00- 17:00

Ako po ang bagong Director ng Multikultural Sekyon, ang inyong lingkod “ITOU”, ikinakagalak ko ang malugod niyong pagtanggap, Dahil sa inanunsyong Deklarasyon Pang emerhensya no’ng nakaraang araw ay pansamantalang magsasara ang Sentro hanggang Mayo 6. Tumatanggap ng Konsultasyong Pang-Dayuhan sa Sentro sa telepono at sa E-mail po lamang, (walang tanggapan ng bisita).
Hinihiling naming ang inyong pang-unawa sa anumang abala dahil dito, Maging ligtas po tayong lahat, “Be Safe po”

Konsultasyon pang Dayuhan
Direct-dial: 044-455-8811 E-mail:soudan39@kian.or.jp

Lokasyon :
Kanagawa Labor Bureau Employment Environment at Equality Dept.Guidance Division
(Yokohama City, Naka ward, Kitanaka-Dori 5-57, Yokohama, 2nd Joint Govt. bldg. 13th Floor)
Telepono :
045-211-7358
Oras ng pagbubukas :
8:30 – 5:15 ng hapon (Lunes – Biyernes, maliban sa Public holidays)

【神奈川労働局特別労働相談窓口HP】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.html

Mula sa Ministry of Health and Labor. Summary of the Japanese Society of Environmental Infections.

 1. Kailangang ibukod ng kwarto ang taong nahawaan at hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng kwarto.
 2. Hanggat maaari ay dapat limitado kung sino ang mag-aaasikaso sa naapektuhan.
 3. Mag mask(bago pumasok ng kwarto ng apektadong kapamilya)
  Huwag dadalhin ang ginamit na mask sa ibang kwarto.
  Hanggat maaari ay huwag hahawakan ang mask, tali lang ang hawakan pag tinapon ito.
  Maghugas at sabunin ang kamay pagkatanggal ng mask.
 4. Dalasan ang paghugas ng kamay.Gumamit ng sabon sa paghugas at mag disinfect ng alchohol pagkatapos.
 5. I ventilate ang hangin sa loob ng bahay.Bigyan ng interval ang pagbukas ng mga bintana o pintuan.
 6. Kailangang idisinfectant ang mga bagay na hinawakan.Linisin ang toilet o banyo ng sabon at hanggat maari ay sprayhan ito ng alchohol. Iwasang pagsamasamahin ang mga bagay na nagamit at hindi sa paghuhugas.
 7. Labhan ang nadumihang linen at damit.Mag gloves at magmask kapag nagpalit ng linen at damit na napawisan, at gamitin ang laging gamit na sabong panlaba at patuyuing mabuti.
 8. Siguraduhing saradong maigi ang basura bago ito itapon.
  Ang tisyung siningahan o ginamit ay agad ilagay sa supot at ilabas agad sa loob ng bahay, sikaping saradong maigi bago itapon.

Ang Blog ay kalimitang inaupdate 2 beses kada-buwan,pero nitong buwan,sa kadahilanang sitwasyon tungkol sa kasalukuyang kumakalat sa buong mundo na bagong sakit na Corona Virus o “COVID-19” ay aming ipapriority ang pag-update tungkol dito.

March 3 HINAMATSURI

Ang Hinamatsuri ay tinatawag ding momo no sekku, at ipinagdiriwang ito para sa mga batang babae para lumaking malusog.
Ang hina ningyo o (Hina-doll) na dinidisplay ay may bulaklak ng peach, hina arare (bilog na bola-bolang chicharon) at hishimochi (malagkit na hugis rektangulo)na inaalay at shirosake (inumin na gawa sa bigas) o kaya ay chirashi sushi ay mga nakaugaliang ihanda sa araw na ito.
Ang pagdiriwang naman sa batang lalaki sa Mayo 5 ay “Dango no Sekku”.

Sa Ika -1 ng Marso (linggo) ay may Libreng Konsultasyon at General Health check-up para sa mga Dayuhan (may interpreter ).
Mayroon sa Tagalog,Ingles,Betnames (nakaplano) na tagasalin.
Hindi kailangan ang reserbasyon,pumunta na lamang.
Kailan? : Marso 1,2020 pm 2:00~4:30 ( tanggapan)
Saan? : Sueyoshi Catholic Church 1-13 Sueyoshi-cho,Naka-ku,Yokohama City
6 min.walk mula Keikyu line(train)ng Hinode cho Sta.
Alin-alin? : X-ray ,Pagsukat ng BP(blood pressure),eksamin ng ihi, pagsukat ng timbang at height at libreng konsultasyong medical.
*Mayroon ding libreng konsultasyon sa Gyoseishoshi tungkol sa visa.(pagtawag ng
Kamag-anak ,pagpapalit ng status of residence,permanent, naturalization, mga papeles sa pagpapakasal ng dayuhan etc.) ang konsultasyon ay mula 2:00~4:30 pm.
https://mickanagawa.web.fc2.com/pdf/mm/mm20200301.pdf

Ang setsubun ang itinatawag sa(magandans) pagbabago ng panahon(kisetsu) tulad ng spring, summer, autumn at winter.
Pero sa ngayon, bago mag spring season(Rishun) ay espesyal setsubun itong tawagin. Sa taong ito ay sa Ika-3 ng Pebrero.
Sa araw na ito ay kaugalian ang maghagis ng beans palabas para ipagtabuyan ang mga masamang espirito sa paligid. Sa karagdagan ay tinatawag din itong “Ehomaki” para baguhin ang direksyon ng kapalaran sa magandang gawi. Sa pagbalot ng norimaki(pagbalot ng goodluck) ayon sa kaugalian dito, at kainin ang luck(suwerte). Nitong taong ito, ang Ekata ay sinasabing nasa Kanluran.