タガログ語の最近のブログ記事

Sa siyudad ng Kawasaki ,itinatag ang pagpupulong ng mga Dayuhang Mamamayan na may layuning matanto ang isang multikultural na lipunan.

Sa mga nahalal na 26 na kinatawan ng Dayuhang mamamayan,sa loob na 2 taon, ay tatalakayin ang mga isyung nararanasan nila o nadarama habang nakatira sa siyudad

Nagtatanggapan ngayon ng bagong miyembro ng ika-14 na Termino.Mga dayuhang mamamayan ng Kawasaki na may 1 taon mahigit na residente at 18 gulang mahigit.
Sa mga interesado at nais mag-aplay,tingnan ang impormasyon sa baba.

Namamahala:Kawasaki city,Civic Culture Bureau,Citizen's Life Dept.Multicultural Symbiosis Promotion Division 
Tel. 044-200-2846
Sumusuporta sa impormasyon,"ONE STOP CENTER"・
Kawasaki International Association Tel.044-455-8811


Ang kasaysayan ng Paralympic games ay pinapaniwalaang nagmula sa kompitisyon ng" Archery"na isinagawa sa ospital sa London at itinaon sa Pang ika-14 na pagbubukas ng Olympic sa London noong 1948.na itinaguyod ni doctorLudwig Guttman ,isang doctor ng neurologist na Judeo na lumisan mula sa Germany patungong UK. Ang tournament na ginanap ay bilang bahagi ng programa ng rehabilitasyon para sa mga sundalo na dumanas ng pinsala sa gulugod noong ikalawang Digmaang Pandaigdig,Nag-patuloy ang pagganap nito taun-taon hanggang sa kalaunan ay naging Internasyunal na Kaganapan ng Kompitisyon noong 1952.
  Magmula noon、nang ginanap ang Olympic sa Roma noong 1960 ay isinabay ang "Pagbubukas ng Sports Competition o kaganapang Manlalaro ng mga may kapansanan at tinawag itong Kauna-unahang "Paralympics".
  Sa panahong ito, ang klase ng mga Sports ay :Basketball,Track & Field,Archery(Pana),Fencing,Swimming,Table-tennis(ping-pong),Snooker(larong hawig sa billiard)at Darchery (sport na may hawig sa archery)na 8 -klase ng paligsahan na laro.Sa pagkakataong ito,ang bilang ng sports sa pang ika-"16th Paralympics" ngTokyo Paralympics ay naging 22 palaro.
   Sa ganitong paraan,ang paralympic games na dating sports para sa rehabilitasyon, ay naging pangkompitensyang sports sa ngayon sa pamamagitan ng mga Manlalaro(athletes).
   Ang ika-16 na Paralymics ay ginaganap na sa wakas mula ngayon,Agosto 24.
At isa sa mga Paralympic Games ay naka iskedyul na ganapin sana sa Kawasaki International Center nitong buwan,pero nasayang dahil natigil sa kadahilanan ng Deklarasyon ng Estado ng Emerhensya dahil sa Kalamidad ng CORONA.Pero maaaring mag-enjoy sa panonood ng 22 games ng Paralympics kasama na ang Boccia(ebento dapat sa sentro na natigil din).Mangyaring enjoyin ito to the max.

Ang "Tokyo Olympics" ay ginanap din pagkatapos ng maraming hirap, at malapit ng matapos. Hinihintay na lang ang Paralympics na gaganapin sa Agosto 24. Siguradong karamihan ay nawiwili sa panonood sa bahay.
May mga 2 linggo pagitan ang Olympics at Paralympics, ngunit narito ang isang kaganapang tinatawag na "Obon" sa Japan.
Ang "Obon" ay isang kaganapan ng mga Buddhism ,na kung saan ang espiritu ng sinaunang ninunong Hapones (shinko) at Buddhism merge (yugo) (magkahalo).Na kalimitang kaganapan ay sa Hulyo, ngunit sa paglipas ng panahon, upang di matapat sa panahon ng agrikultura (ani), maraming mga lugar na ginaganap ang Obon mula Agosto 13- 16, ngunit natatangi ang Agosto 15.
Sinasabing ang kaluluwa ng mga ninuno ay umuuwi sa Ika-13 ng Agosto sa Obon. Bukas ang pinto at ang liwanag ng apoy sa mga pintuan ang palatandaan nila para madaling mahanap ang kanilang tahanan.
Sa Obon(altar sa Ingles) ,tinatawag sa "Welcome Bon"ang espirito ng kanilang ninuno.nag-aalay sila ng hugis-kabayong gawa sa Pipino at hugis-baka na gawa sa talong para sa pagbiyahe ng mga espirito.Ang Kabayo ay para sa mabilis nilang pagdating at ang baka ay para sa pagbalik nila ng banayad.
Sa mga Hapon,ang pag-alala sa kanilang namatay na kamag-anakan o ninuno sa tuwing tag-init na gaya nito"OBON" ay napakahalagang kaganapan bilang pampamilyang pagtitipon para sa kanila.
Kaya naman ating ipagdasal na humupa na ang sitwasyong sanhi ng pandemic at ng makauwi na ang mga tao sa kanilang mga bansa para makita ang mga kamag-anakan.

Habang binabasa ng lahat ang Blog na ito, ay kasalukuyang ng ginaganap ang Tokyo Olympic 2020.Unang pagkakataon pagkatapos ng 57 taon,sa gitna ng pandemic ay gaganapin ang Olympic,ngunit sa kabilang panig ay maaaring maging makasaysayan ito. Ang nakakabahala ay ang kasalukuyang pagpapabakuna sa anti -virus ng COVID-19.

Magkakaiba ang bilis ng pagbabakuna Depende sa lokalidad,at ang pagpapatupad sa programang ito na pagpigil ng pagkalat ng Covid ay nasa progreso.Mula ng inumpisahan ang pagbabakuna ng Hunyo, kasabay ng pagbanggit din namin sa Blog ng tungkol sa bakuna,aming ia-update ang bagong impormasyon tungkol dito.Makikita sa link sa ibaba.Tandaan,magkakaiba ang iskedyul bawat lokalidad.

«Home Page ng Kawasaki»
Pagtanaw sa Vaccination ng COVID-19 :
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

«Multilingual na Pagpapareserba ng pagpabakuna sa syudad ng Kawasaki»
Kawasaki City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center
Phone: 0120-654-478 (am 8:30–6:00 pm Lunes – Linggo)
Mga Wika: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish

«Mga Paalala tungkol sa Pagpapabakuna sa COVID-19 »
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on

« Ministri ng Kalusugan, Labour at Welfare ,new Corona vaccine call center»
Itinatag ang isang Consultation desk sa telepono ng Ministry of Health ,Labour at Welfare tungkol sa pa-bakuna sa corona.
Telepono: 0120-761770 (free Dial)
Wikang tinatanggap: Nihongo,English,Chinese,Korean,Portugese,Spanish,Thai,Vietnamese
Oras ng pagtanggap: Tignan sa ibaba (Sab.Linggo.bukas kahit official holiday)
Nihongo,English,Chinese,Korean,Portugese,Spanish 9:00–21:00
Thai: 9:00–18:00
Vietnamese: 10:00–19:00

Ang Boccia ay hango sa wikang Italia at tumutukoy sa (Bola). Ang orihinal ng larong ito ay sa Europa. Itinatag ang larong ito bilang opisyal na Kaganapan ng Paralympics. Isa itong laro na lahat ay maaaring makisali. bata,matanda,may kapansanan o wala ay maaaring magkasama-sama.
Jackball ang target at katawagan sa puting bola. Na magpapaligsahan sa paghagis kung sino sa 2 team,na pula o asul ang mas malapit sa jackball. Dito sa Center ay gaganapin ang palaro ng Boccia sa AGOSTO. Sali na at siguradong mag-eenjoy kayo sa laro at isa ring tsansang makahalubilo ang mga ibang lahi.

Kailan? :
Agosto 21 (Sabado) 10:00–12:00
Saan? :
Kawasaki International Center Hall
Sino-sino? :
Kahit sino lalo na mga Dayuhan.mula grade 1 pataas ay maaaring sumali.
Paano? :
Tumawag sa 044-455-8811 o mag e-mail: soudan39@kian.or.jp

Kasabay ng patakarang stay-home, ang One-Stop Center na Konsultasyong pang-Dayuhan ay magsisimulang tumanggap ng konsultasyon sa online- Zoom mula Hulyo 1.
Sa mga nais kumunsulta gamit ang zoom, punan lamang ang application form sa homepage, sa gustong petsa at oras, mga punto ng konsultasyon, atbp. Makapagbibigay o makapapamahagi kami sa online dahil maaaring makapaghanda kami para sa mga nilalaman ng konsultasyon nang mas maaga.Hinahangad namin ang inyong paggamit nito sa larangan ng konsultasyon.

Ang online konsultasyon application form ay ipo-post sa sumusunod na pahina mula Hulyo 1
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

Ang Hunyo sa lumang katawagan sa Japan ay [Minazuki],ito ay (水の月.na ang水⁼tubig,月⁼buwan)o mizunotsuki.Buwan ng paglagay ng tubig sa palayan,ang etimolohiya o paliwanag sa pinagmulan ng salita. Dalawang impormasyon ang aming tatalakayin sa inyo.
1).Habang aming tinatalakay ang minazuki ,Ang pagbabakuna sa mga seniors mula 65 taong-gulang pataas ay nag-umpisa na.
Ang timing ng inyong pagtanggap ng tiket sa bakuna(kupon)ay magkakaiba depende sa inyong edad at kalagayan ng kalusugan.Panatilihin ang pag-ingat sa sarili at maging ligtas hanggang sa matanggap ito.
Maaari nyong icheck ang impormasyon sa site tungkol sa COVID-19,Pabakuna sa Kawasaki
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000126099.html?furigana=on

Para sa mga dumating na ang sobre ng tiket ng pabakuna tungkol sa COVID,sa baba ay ang website ng Kawasaki tungkol sa vaccination,maaari nyong itsek dito ang mga impormasyon.
Notice on COVID-19 Vaccination :
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html

Ang call center ng pagpaparehistro ng pagpapabakuna ay sumasagot din via multilingual :
Kawasaki City COVID-19 Vaccine Reservation Call Center
Phone: 0120-654-478 (8:30-18:00 Monday - Sunday)
Languages: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish

Maaring sumangguni sa One-stop-Center sa Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki tungkol sa mga katanungan Ukol sa Programang Pagbabakuna.I-check sa website na ito.
https://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml

2).Mula sa Hulyo a-uno/1,ay magkakaroon na ng konsultasyon sa online gamit ang Zoom.Ang detalye ay tatalakayin sa susunod na paksa.

Gusto kong mag-aplay ng pabahay subalit di ko alam paano pagfill-up....sa mga ganung alalahanin,tutulungan namin kayo kung paano sulatan ang form at maari ng ihulog agad sa koreo pagkatapos.
Ang aplikasyon ay para sa mga residensya ng nasasakupan ng Kawasaki,o sa mga nagtatrabaho sa Kawasaki ng 1 taon na mahigit. (Mayroong tagasaling-wika sa Ingles,Intsik,Koreya,Portugis,Español、Pilipino,Biyetnamis,Thai,Indonisya at Nepalis.

♢Petsa : Ika-12 ng Hunyo (Sabado) mula 10:00-12:00
♢Lugar : Kawasaki International Center
♢Huling araw ng reserbasyon: Hunyo 9,Miyerkoles hanggang 4:30 pm. Sa telepono,mail,o bumisita.
♢Telepono : 044-455-8811
♢E-mail:soudan39@kian.or.jp
♢Dapat dalhin: Katunayan ng Kinita ng nakaraang taon(Genzen choushousho,o kaya Kazei shomeisho)

「Satsuki」

Ang Mayo ay buwan ng "Satsuki ang katawagan" sa Kalendaryo ng Hapon,kung saan naging tanyag ito sa pag-ani ng palay nung sinaunang panahon. Ang Mayo ay buwan ng pagtatanim ng palay at ang tawag dito ay "Sanae".Mayroong teorya na ang Mayo(tsuki),ay panahon ng pagtatanim ng palay sa kabukiran.At tinawag itong"Sanaetsuki"
At pinaigsi ito sa"Satsuki"na naging katawagan hanggang sa ngayon.
"Satsuki Azalea"o Azalea sa Ingles,na blooms pag Mayo (Satsuki).
Ang Azalea ay inabrevaite o pinaigsi sa "Satsuki".Magiging energetic tayo sa pagmasid sa makukulay na Satsuki na madadaan sa paligid sa mga kulay na pula,puti at kulay rosas sa pagtatapos ng spring at maagang tag-init(summer).

"Golden Week" na!Ito ay bakasyon sa katapusan ng Abril at pagbubukas ng Mayo.
Sa ika-5 ng Mayo ay "Tango no Sekku",kung tawagin,pero nitong makabagong panahon ay tinatawag na"Araw ng mga bata", "itinuturing itong isang kaganapan sa paglaking malusog ng mga batang lalaki ", at sa mga batang babae naman ay sa Marso 3 "Hina Matsuri". 
Ang "Tango no Sekku" ay isang batas sa Nara noong panahon ng ika-8 Siglo(8th century), at nag-umpisa bilang kaganapan para maiwasan ang pagkakasakit at kasawian , naging kaugalian ang pag inom ng dahon ng shobu na itinuturing na maganda sa kalusugan at pati na rin ang amulet [Yakuyoke] sa araw ng tango ,sa pagpapalit ng panahon.
Pagkatapos , sa era ng "rise of samurai", nagsimula ang pagdiriwang ng "Shobu" (Shobu = Taketatubu)(sa madaling salita,ang shobu as in warrior=samurai)[para sa batang lalaki na palakihing malakas,matapang at malusog.]Kalaunan ,ito ay naging kaugalian bilang kultura ng bayan para ipagdiwang ang pagsilang at kahilingan ng malusog na pagpapalaki ng batang lalaki mula pa nang panahon ng Edo na naging modernong "Tango no Sekku".
Sa Golden Week, magandang magrelaks sa " shobu-yu"o magbabad sa Hotwater na may shobu leaves. At pangontra na rin ng impeksyon o virus!

Habang fully bloomed ang cherry blossoms,ay nag umpisa ang bagong piskal na taon.Gaya ng aming ipinaalam sa mga nakaraang isyu. Kahit na dito sa "One stop Center" ng Konsultasyon ay nagbago ng oras at maaaring kumonsulta mula(9 am~5 pm)at kahit sa tanghalian ay bukas ang tanggapan.Mula ng piskal na taon,ay nadagdagan ang interpreter function na telepono .Kaya`t maaari kaming gumabay sa inyo kahit sa araw na wala yung tagapayo sa nais na wika.
Kung mayroong anumang problema sa inyong bagong pamumuhay o sa pang-araw-araw sa buhay, tulad ng pagpasok sa eskwelahan, trabaho, bagong taon ng paaralan, o sa paglilipat, mangyaring gamitin ang one-stop center sa pamamagitan ng telepono, e-mail, o bumisita.

Sa bagong taon ng piskal, Ang 12 na tagapayo mula sa 11 wika ay gagawin ang lahat para suportahan kayo,kaya huwag mag atubiling tumawag o magsadya!

[ Sikat na lugar para sa cherry blossoms sa syudad ng Kawasaki ]
Tagsibol na.Mapapansing marami ng sibol ang mga bulaklak. at ang ganap na pamumukadkad ng “Cherry Blossoms” ay tila sa mga huling araw ng Marso hanggang sa umpisa ng Abril sa rehiyon ng Kanto.
Maraming mga parke at berdeng puwang na kaakit-akit sa iba't-ibang lugar sa Kawasaki.
Narito ang 2 lugar kung saan ang Cherry blossoms ay napakaganda.

  1. Nike Teriritorial Water (mga 2 minuto lakad mula sa Shukugawara Station sa Tama-ku/JR Nambu Line)
    Isang makasaysayang irigasyong kanal na itinayo sa panahon ng Edo. Nasa mga 400 puno ng cherry na nakalinyang kabilaan sa napapagitnang munting ilog kalsada na tinatantiyang nasa 2 km.
  2. Asao River (mga 3 minuto lakad mula sa Kakio Station sa Asao-ku/Odakyu Line)
    Mga 250 puno ng cherry na magkabilaan sa pagitan ng tila tunnel na rosas sa tabi ng ilog.

Alinsunod ng nakaraang taon, sa taong ding ito ay isang kaakit-akit na panonood ng cherry blossoms kahit na may kalamidad ng Corona.Kahit walang salo-salong piknikan/inuman sa ilalim ng hanami, tamasahin natin ng isang tahimik na panonood ng cherry blossom

Nilalayon ng Kawasaki City Cultural Foundation na makilala at mapaunlad ang tradisyunal na sining sa pagtatanghal ng Hapon. Namamahagi kami ng mga video ng naka-sponsor na negosyo. Sa kasalukuyan, ay ang estado ng "Noh" (Noh / Kyogen) Naghanda kami ng mga video na may mga subtitle tulad ng mga pamalit na subtitle ng wika, sa Ingles, at komentaryo sa programa. Mangyaring huwag mag-atubiling panoorin ito sa inyong tahanan.
https://www.kbz.or.jp/movie/
Ang "Noh-gaku" ay prototyped sa pagtatapos ng ika-13 siglo at nagsimula bilang isang kultura ng samurai pagkatapos ng ika-14 na siglo. Ito ang pinakamatandang tradisyunal na sining sa pagtatanghal sa bansang Hapon na naipamalas. Ang " UNESCO"(United Nation Educational Sciencific and Cultural Organization) ,bilang pinakamahabang gumaganap na sining sa buong mundo . Nakarehistro din ito bilang isang Intangible Cultural Heritage.
Tingnan sa ibaba para sa mga link sa multilingual na impormasyon ng [ Noh]
https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/

【Ang Hina Matsuri】

Sa ika- 3 ng Marso ay tinatawag na Hina Matsuri at Peach Festival, at ito ay isang kaganapan na kaugaliang sinasagawa mula pa ng ika-8 siglo ng panahong Heian na paghiling sa malusog na pagpapalaki ng mga batang babae.
Sa araw na ito, maaari kang maghanda ng shirosake/o alak na gawa sa kanin at chirashi sushi, may ginayakan na mga manika na bihis sa panahon ng heian . aristocratic costumes na tinatawag na Hina dolls, ginayakan sa bulaklak ng peach, nag-aalok ng hina arari (3 kulay na bilog na chicharon) at hishi mochi( 3-kulay na rectangular na kakanin gawa sa malagkit.)
Ang pagdiriwang naman sa mga batang lalaki ay tinatawag na Tango no Sekku tuwing ika-5 ng Mayo. Tatalakayin natin ito kalaunan.

Ang estado ng emerhensiya na inisyu ng gobyerno noong Enero 7 ay pinalawig hanggang Marso 7 sa susunod na buwan dahil sa mataas na bilang ng mga nahawahan at malubhang may sakit. Mahirap para sa mga dayuhan na magkaroon ng mga paghihigpit at pasanin sa kanilang pamumuhay sa iba't ibang paraan, at siguradong sila`y nag-aalala tungkol sa kanilang mga pamilya sa kanilang sariling bansa. Ang sitwasyong ito ay napakahirap sa kalagitanaan ng winter, ngunit sa kabilang banda, ang kalikasan ay patuloy na naghahanda para sa tagsibol. Ang mga oras ng sikat ng araw ay humahaba sa araw-araw.Ang mga bulaklak na kaakit-akit na hudyat ng pagdating ng tagsibol ay nagsisimulang mamulaklak nang paunti-unti. Sa ganitong paraan, ang pagdating ng tagsibol, ay medyo nakakarelaks sa pakiramdam.
Tumatanggap kami ng mga konsulta sa inyong katutubong wika. Mangyaring tawagan ang one-stop foreigner consultation desk sa Kawasaki International Center. ℡044-455-8811 Naghihintay para sa inyo ang mga tagapayo sa 11 mga wika kabilang ang madaling-Hapon(Yasashi Nihonggo)