タガログ語の最近のブログ記事

Tulad ng nabanggit sa nakaraang Blog noong Hulyo,na ang dating 7 wika/lengguwahe sa tanggapan ng konsultasyon(Ingles,Chinese,Korean,Tagalog,Espanyol,Portuges,at magaang na Hapon)na mga wikang mayroon sa pagsasangguni ay madadadagdagan ng 4 pang wika (Vietnamese,Thailandis,Indonesian,at Nepalis).At mayroon ding direct-dial para dito sa numerong
044-455-8811.Tumawag lamang kapag may alalahanin at problema.Para sa higit pang kaalaman ay tingnan lamang sa HP ng center.

Ang Hand, Footh and Mouth disease ay isang viral impection sa loob ng bibig, sa kamay at sa talampakan ng paa na nagdudulot ng mga pantal na may 2–3 ml na tubig at may dalang lagnat na aabot ng hanggang 38 degrees. Kapag nagkaroon na nito ay walang gamot para dito kundi antayin lamang na kusang gumaling. Ang dalang mikrobyo nito ay maaaring sumama sa pag-ubo at paghatsing at pati na ang laway at dumi ay may mikrobyo ng sakit na ito at humahawa. Kaya naman ipinapayo ang paghuhugas ng maigi ng kamay at iwasang makigamit ng tuwalya ng ibang tao.

Mayroong serbisyong diskuwento sa pamasahe ang mga kumpanya ng bus para sa mga bata sa bakasyon ng tag-init (Natsu Yasumi). Halimbawa, ang Kawasaki City Bus mula ika-21 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Setyembre ang pamasahe ng bata ay magiging 50yen(mula sa 110yen). Ang ibang kumpanya ng bus ay may parehong serbisyo rin.

Sa Kasalukuyan, ang tanggapan ng konsultasyon sa sentro ay mayroong 7 klase ng wika (Ingles, Chinese, KoreanTagalog, Espanyol, Portuges, madaling nihongo) na maaring kumunsulta, pero mula sa Agosto ay madadagdagan na ito ng 4 pa na wika/lengwahe, ito ay mga sumusunod (Vietnamese, Thai, Indonesian, at Nepalis)na mga wika.

Kapag wala ang wikang nais pagkunsultahan sa araw na sasangguni ay mayroon kaming Interpreter service o device na magagamit para sa pagtanggap. Para sa higit na impormasyon, tingnan sa HP ng center.

Sa wakas ay gaganapin na sa isang taon ang Tokyo Olympic at Paralympic.
Ang olympic ay 17 na araw mula Hulyo 24 – Agosto 9.
At ang paralympic naman ay 12 na araw, mula Agosto 25 – Septembre 6.
Ang Kawasaki ang susuporta sa preparasyon ng British Team. Planong dito sila tutuloy sa Kawasaki. Kaya naman excited lahat. Abangan po natin at bibihira ang ganitong pagkakataon!

Ang bocha/boccia ay mula sa wikang Italya na ibig sabihin ay bola. Ang Bocha(boccia) ay opisyal na laro sa Paralympic sport mula pa noong 1984. Ang mga manlalaro ay maghahagis ng bola na kulay pula o asul (tig-6 na bola bawat isa). Ang layunin ng larong ito ay ay maghagis ng bolang may kulay hanggang sa mapalapit sila sa jackball(kulay puti). Maaaring masubukan ang sport na ito dito sa Kawasaki International center sa August 18(linggo). Tignan lamang sa aming website para sa higit pang detalye.

Sa Japan ay may panahon na maraming ulan, at tinatawag nila itong panahon ng [Tsuyu].
Umpisa na ngayon hanggang Hulyo at nagtatagal ng 1 buwan at kalahati.
Sa panahong ito, ang temperatura ay mataas at maalinsangan, kaya hindi maiiwasan ang pagbabago ng kondisyong pisikal(ng Katawan)
At kinakailangan ding mag-ingat sa pagkalason sa pagkain dahil sa alinsangan ng panahon.

Sakit sa Mayo kung tawagin ito, subali’t hindi ito totoong sakit. Dito sa Japan, ang umpisa ng fiscal year/o umpisa ng school-year ay Abril(Spring season) Kaya ang GOGATSU-BYO ay mental-symptoms ng tao dahil sa mal-adjustments ng karamihan. Tulad ng pag-aadjust sa bagong kompanya o bagong eskwelahan at bagong mundo. Kaya’t natawag itong Gogatsu-byo dahil sa sama-samang depresyon at para itong sakit na madalas makita sa Mayo, lalo na’t pagkatapos ng Golden week.

Para maiwasan ang gogatsu-byo, maiging huwag gaanong maiistress. Ang pakikipag-usap sa kaibigan ay isa sa mga paraan para matanggal ang stress.

Ang Era ay nabago na at naging Reiwa.Natapos na rin ang Golden week.Pagkatapos ng Golden-Week, Mararamdaman na ang init ng “Early-summer”. Dito sa Asosasyon ng Kawasaki, mula nitong buwan ng Mayo 1 hanggang sa Oktubre ay iaaplay ang “COOLBIZ system” no-necktai, no-blazer. Hinihiling namin ang inyong pang-unawa. na lahat ng empleyado ng International center ay susunod sa patakarang ito.

May mga serbisyo ng interpretasyon para sa mga dayuhang residente sa mga tanggapan ng munisipyo (Ward Offices) ng Kawasaki. Ang mga volunteer interpreter ay ipapadala sa tanggapan ng ward ayon sa iyong kahilingan. Ito ay libre ngunit mayroong ilang kondisyon na gusto namin na malaman ninyo. Kaya huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin bago humiling ng volunteer interpreter. May anim na wika na maaaring gamitin Ingles, Chinese, Korean, Tagalog, Espanyol at Portugis.