สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


เกี่ยวกับสมาคมนานาชาติคาวาซากิ

ภาพรวม

จุดมุ่งหมาย
สมาคมมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับพลเมืองที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป สมาคมนานาชาติได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1989 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ รวมทั้งมิตรภาพระหว่างประเทศและการรับรู้ของสังคมวัฒนธรรมนานาชาติ
นอกจากนี้ทางสมาคมยังมีการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในเมืองคาวาซากิ เพื่อทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด

กิจกรรมหลัก

การรวบรวมและการจัดทำข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
สมาคมได้จัดทำข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศให้แก่ชาวต่างชาติในเมืองคาวาซากิ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน
 1. ห้องสมุด
  ห้องสมุดสมาคมจัดเตรียมหนังสือและนิตยสารต่าง ๆ รวมถึงวิดีโอเทปทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ทุกคน
 2. แผนกให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ
 3. สื่อสิ่งพิมพ์
  โดยทางสมาคมได้มีการจัดทำจดหมายข่าวและสื่อข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ
กิจกรรมระหว่างประเทศในระดับพลเมือง
สมาคมจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับพลเมืองเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ของประชาชนในระดับสากล
 1. การสันทวไมตรีกับประเทศต่างๆ
  สมาคมได้เป็นเจ้าภาพรับรองแขกจากประเทศต่างๆเช่นกลุ่มวัฒนธรรมและยุวทูตจากนานาประเทศ นอกจากนี้เพื่อสร้างมิตรภาพให้แก่พลเมือง ทางสมาคมยังมีการส่งกลุ่มพลเมืองไปยังไปเมืองพี่เมืองน้องเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์
 2. การบรรยายและฝึกอบรม
  สมาคมสนับสนุนการจัดการประชุมและสัมมนาในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับนานาประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งการจัดหลักสูตรชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นและชั้นเรียนเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างชาติ
 3. กิจกรรมนันทนาการระหว่างประเทศ
  กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยทางสมาคมจัดขึ้นเพื่อแนะนำวัฒนธรรมของต่างประเทศรวมถึงการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศต่างๆ
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
การพัฒนากลุ่มผู้สนับสนุนและอาสาสมัคร
การบริหารจัดการศูนย์นานาชาติคาวาซากิ
ตั้งแต่เมษายน2011 เมืองคาวาซากิได้ใช้ระบบการจัดการในการบริหารดำเนินงานของศูนย์นานาชาติคาวาซากิ โดยระบบได้รับการพัฒนาโดยสมาคมนานาชาติคาวาซากิและประชาคมโตคิว และจะดำเนินการต่อไปจนถึงปีงบประมาณ 2025


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268000