Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Orientasyon sa Pagpasok sa Elementarya

(May tagasalin. may paalagaan ng bata. Kailangan ang reserbasyon)

Libre

Petsa:
Ika-29 ng Enero, 2022 (Sabado) 1:30 — 4:00pm
Lugar:
Sentrong Internasyonal ng Kawasaki
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Panayam:
Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
Tel:
044-435-7000
E-mail:
soudan39@kian.or.jp
Guidebook:
Patnubay sa Pagpasok sa Elementarya ng mga Dayuhang Hindi Gamit ang Wikang Hapon Guidebook (PDF: 1.4 MB)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 271680