Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Makipag-ugnayan sa amin

Ang Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawasaki International Association)
2-2 Kizuki Gion-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
kiankawasaki@kian.or.jp
Oras ng Tanggapan: 8:30 ng umaga – 5:15 ng hapon
(Linggo, pagtatapos ng taon at bagong taon [12/29–1/3] Sarado)
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki (Kawsaki International Center)
Bunkas ang Tanggapan: 9:00 ug umaga – 9:00 ng gabi
Sarado: pagtatapos ng taon at bagong taon [12/29-1/3]
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Oras ng Konsultasyon
9:00 ng umaga – 5:00 ng hapon
(Linggo, pagtatapos ng taon at bagong taon [12/29–1/3] Sarado)
Serbisyong Pagpapayo oara sa mga Residenteng Dayuhan


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 271681