Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


“Nihongo Salon” Klase ng Wikang Hapon para sa mga magulang at anak

Halinat sumali sa Konbersasyon sa wikang hapon tungkol sa pagpapalaki ng bata,Pagbabasa gamit ang picture book at mayroon ding Paglulutuan.

Kailan:
Peb. 21, Peb. 28, Marso 6, 2020
Tuwing Biyernes (3 beses)
Halaga
100 yen bawat araw
Oras:
10:00–11:30
Kapasidad
8 pares(mag-ama o mag-ina)
Saan:
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Para sa mga katanungan:
(Ms. Hamada) e-mail:nihongosaron@gmail.com
Asosasyong Pandaigdig ng Lungsod ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268002