Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Gabay sa pagpasok ng Elementarya para sa mga dayuhang hindi gamit ang wikang hapon

(kailangan ng reserbasyon para sa Interpreter at pa alagaan ng bata)

Libre

Kailan:
Ika-1 ng Pebrero, 2020 (Sabado) 1:30 — 4:00pm
Saan:
Kawasaki International Center
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Makipag-ugnayan sa amin:
Kawasaki International Association


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 170953