Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Seminar tungkol sa pagsusulat ng aplikasyon sa Publikong-Pabahay.

Libre

Mga nagnanais mag-aplay pero di marunong mag fill-up ng form.
Gagabayan namin kayo sa pagsusulat ng form at ng maihulog din sa mismong araw na yon.

Mga wikang maaaring sumuporta,Ingles,Chinese,Koreya,Portugo,Espanyol,Tagalog,Tayland,Bietnam,Indonisya at Nepalis.
Sa iba pang wika,maaaring isangguni.

Petsa :
Hunyo 12,2021 (Sabado) mula 10:00 – 12:00 pm
Saan :
Kawasaki International Center, 2F Group activity room
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Dapat dalhin :
Katunayan ng Income ng nakaraang taon(Genzen choushosho o kazei shoumeisho )
Kapasidad/bilang
10 katao (naninirahan sa Kawasaki o nagtatrabaho sa Kawasaki sa loob ng 1 taon mahigit)
Para sa mga Katanungan,tumawag lamang.
Reserbasyon:
Ang reserbasyon ay hanggang Hunyo.9 (Miyerkules) ng alas 4:30 ng hapon,sa pamamagitan ng Telepono o mail.
Makipag-ugnayan:
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Tel : 044-455-8811
E-mail : soudan39@kian.or.jp


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 211255