खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको “जापानिज भाषाको कक्षा”

विदेशीहरुको लागि रमाईलो र उपयोगी जापानिज भाषाको कक्षा

"खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको जापानिज भाषाको कक्षा"

स्थान :
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
केन्द्रमा जाने नक्सा
सम्पर्क :
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
फोन नं. :
044-435-7000
फ्याक्स नं. :
044-435-7010
ईमेल :
kiankawasaki@kian.or.jp

बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर:
२०२४ साल अप्रिल ९ तारिख (मंगलबार) देखि जुन २५ (मंगलबार) सम्म, १२,१०० येन(२२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर:
२०२४ साल सेप्टेम्बर १७ तारिख (मंगलबार) देखि नोभेम्बर २९ (शुक्रबार) सम्म, १२,१०० येन(२२ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर:
२०२५ साल जनवरी ७ तारिख (मंगलबार) देखि मार्च ७ (शुक्रबार) सम्म, ९,३५० येन(१७ पटक)

बिहान मात्र नि: शुल्क बच्चा हेरिदिने सुविधा उपलब्ध छ ।(१ वर्ब भन्दा माथिको)

रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर:
२०२४ साल अप्रिल १०, देखि जुलाई ३ सम्म, ६,६०० येन(१२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर:
२०२४ साल सेप्टेम्बर ४, देखि डिसेम्बर ११ सम्म, ८,२५० येन(१५ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर:
२०२५ साल जनवरी ८, देखि मार्च ५ सम्म, ४,९५० येन(९ पटक)

बच्चा हेरिदिने सुविधा छैन ।

जापानिज भाषाको कक्षा २०२४

बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर
२०२४ अप्रि मई जुन जुल अग
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र छुट्टी
- - - - - -
१२ १०
१६ १९ १४ १७ ११ १४
२३ २६ २१ २४ १८ २१
३० - २८ ३१ २५ -
१२,१०० येन (२२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर
२०२४ सेप्टिप् अक्टो नोभे डिसे
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र छुट्टी
- - -
- - ११
१७ २० १५ १८ १२ १५
२४ २७ २२ २५ १९ २२
- - २९ - २६ २९
१२,१०० येन (२२ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर
२०२५ जन फेरी मा
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र
- - - -
१० - -
१४ १७ - १४ - -
२१ २४ १८ २१ - -
२८ ३१ २५ २८ - -
९,३५० येन (१७ पटक)

रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर
२०२४ अप्रि मई जुन जुल अग
- - छुट्टी
१० १२ -
१७ १५ १९ -
२४ २२ २६ -
- २९ - -
६,६०० येन (१२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर
२०२४ सेप्टिप् अक्टो नोभे डिसे
११ १३ ११
१८ १६ २० -
२५ २३ २७ -
- ३० - -
८,२५० येन (१५ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर
२०२५ जन फेरी मा
-
१२ -
१५ १९ -
२२ २६ -
२९ - -
४,९५० येन (९ पटक)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268002