खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय संघ

गृह पृष्ठ (जापानिज भाषा) / गृह पृष्ठ

सम्पर्क


खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको “जापानिज भाषाको कक्षा”

विदेशीहरुको लागि रमाईलो र उपयोगी जापानिज भाषाको कक्षा

"खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको जापानिज भाषाको कक्षा"

स्थान :
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
केन्द्रमा जाने नक्सा
सम्पर्क :
खावासाकी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र
फोन नं. :
044-435-7000
फ्याक्स नं. :
०४४-४३५-७०१०
ईमेल :
kiankawasaki@kian.or.jp

बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर:
२०२१ साल अप्रिल १३ तारिख (मंगलबार) देखि जुलाई २ (शुक्रबार) सम्म, १२,१०० येन(२२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर:
२०२१ साल सेप्टेम्बर १४ तारिख (मंगलबार) देखि डिसेम्बर ३ (शुक्रबार) सम्म, १२,१०० येन(२२ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर:
२०२२ साल जनवरी ११ तारिख (मंगलबार) देखि मार्च ११ (शुक्रबार) सम्म, ९,३५० येन(१७ पटक)

बिहान मात्र नि: शुल्क बच्चा हेरिदिने सुविधा उपलब्ध छ ।(१ वर्ब भन्दा माथिको)

रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर:
२०२१ साल अप्रिल १४, देखि जुलाई ७ सम्म, ६,६०० येन(१२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर:
२०२१ साल सेप्टेम्बर १, देखि डिसेम्बर १५ सम्म, ८,२५० येन(१५ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर:
२०२२ साल जनवरी १२, देखि मार्च १६ सम्म, ४,९५० येन(९ पटक)

बच्चा हेरिदिने सुविधा छैन ।

जापानिज भाषाको कक्षा २०२१

बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर
२०२१ साल अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र छुट्टी
- - - - -
- - - ११ - -
१३ १६ ११ १४ १५ १८ - -
२० २३ १८ २१ २२ २५ - -
२७ - २५ २८ २९ - - -
१२,१०० येन (२२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर
२०२१ साल सेप्टेम्बर अक्टुबर नोभेम्बर डिसेम्बर
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र
- - - -
- - १२ - -
१४ १७ १२ १५ १६ १९ - -
२१ २४ १९ २२ - - - -
२८ - २६ २९ ३० - - -
१२,१०० येन (२२ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर
२०२२ साल जनवरी फेब्रुअरी मार्च
मंग शुक्र मंग शुक्र मंग शुक्र
- -
- - - ११
११ १४ १५ १८ - -
१८ २१ २२ २५ - -
२५ २८ - - - -
९,३५० येन (१७ पटक)

रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)

पहिलो सेमेस्टर
२०२१ साल अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त
- - छुट्टी
- १२ -
१४ १९ १६ -
२१ २६ २३ -
२८ - ३० -
६,६०० येन (१२ पटक)
दोस्रो सेमेस्टर
२०२१ साल सेप्टेम्बर अक्टुबर नोभेम्बर डिसेम्बर
- -
१०
१५ १३ १७ १५
२२ २० २४ -
२९ २७ - -
८,२५० येन (१५ पटक)
तेस्रो सेमेस्टर
२०२२ साल जनवरी फेब्रुअरी मार्च
-
-
१२ १६ १६
१९ - -
२६ - -
४,९५० येन (९ पटक)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 193563