Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Mời đăng ký tham dự buổi hướng dẫn nhập học hệ tiểu học dành cho trẻ em nước ngoài

Hãy liên hệ trước trong trường hợp cần người thông dịch.

miễn phí

Thời gian :
Năm 2022 tháng 1 ngày 29 (thứ 7) 13:30 – 16:00
Địa điểm :
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Bản đồ truy cập
Ứng dụng / Liên hệ:
Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Tel :
044-435-7000
E-mail :
soudan39@kian.or.jp
Sách hướng dẫn :
SÁCH HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC TIỂU HỌC DÀNH CHO TRẺ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (PDF: 1.5 MB)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 233903