Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Lớp học tiếng Nhật tại Trung tâm quốc tế Kawsaki

Lớp tiếng Nhật dành cho người nước ngoài từ thú vị đến hữu ích

"Lớp học tiếng Nhật tại Trung tâm quốc tế Kawsaki"

Địa điểm:
Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Bản đồ truy cập
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
kiankawasaki@kian.or.jp
Số điện thoại:
044-435-7000
Fax:
044-435-7010

Khóa buổi sáng
(thứ ba, thứ sáu 9:50–11:50)

1 học kỳ:
Ngày 12/4 năm 2022 (Thứ ba) – Ngày 28/6 (Thứ ba), 11,550 yên(21 lần)
2 học kỳ:
Ngày 13/9 năm 2022 (Thứ ba) – Ngày 2/12 (Thứ Sáu), 12,100 yên(22 lần)
3 học kỳ:
Ngày 10/1 năm 2023 (Thứ ba) – Ngày 7/3 (Thứ ba), 9,350 yên(17 lần)

Có giữ trẻ (trên 1 tuổi, miễn phí)

Khóa buổi tối
(thứ tư 18:30–20:30)

1 học kỳ:
Ngày 13/4 năm 2022 – Ngày 6/7, 6,600 yên(12 lần)
2 học kỳ:
Ngày 7/9 năm 2022 – Ngày 21/12, 8,250 yên(15 lần)
3 học kỳ:
Ngày 11/1 năm 2023 – Ngày 8/3, 4,950 yên(9 lần)

Không có giữ trẻ

Lớp học tiếng Nhật năm 2022

Khóa buổi sáng (thứ ba, thứ sáu 9:50–11:50)

1 học kỳ
Tháng 4/2022 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8
thứ ba thứ sáu thứ ba thứ sáu thứ ba thứ sáu Ngày lễ
- - - 6 - 3
- - 10 13 7 10
12 15 17 20 14 17
19 22 24 27 21 24
26 - 31 - 28 -
11,550 yên (21 lần)
2 học kỳ
Tháng 9/2022 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
thứ ba thứ sáu thứ ba thứ sáu thứ ba thứ sáu thứ ba thứ sáu
- - - - 1 4 - 2
- - 4 7 8 11 - -
13 16 11 14 15 18 - -
20 - 18 21 22 - - -
27 30 25 28 29 - - -
12,100 yên (22 lần)
3 học kỳ
Tháng 1/2023 Tháng 2 Tháng 3
thứ ba thứ sáu thứ ba thứ sáu thứ ba thứ sáu
- - - 3 - 3
10 13 7 10 7 -
17 20 14 17 - -
24 27 21 24 - -
31 - 28 - - -
9,350 yên (17 lần)

Khóa buổi tối (thứ tư 18:30–20:30)

1 học kỳ
Tháng 4/2022 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8
- - 1 6 Ngày lễ
- 11 8 -
13 18 15 -
20 25 22 -
27 - 29 -
6,600 yên (12 lần)
2 học kỳ
Tháng 9/2022 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
- - 2 -
7 5 9 7
14 12 16 14
21 19 - 21
28 26 30 -
8,250 yên (15 lần)
3 học kỳ
Tháng 1/2023 Tháng 2 Tháng 3
- 1 1
- 8 8
11 15 -
18 22 -
25 - -
4,950 yên (9 lần)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 229478