Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Libreng Internet

Dalawang kompyuter ang nakalaan at maaaring gamitin ng walang bayad upang makapag-access sa internet mula sa oras ng 9:30 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi. (Limitado sa isa’t kalahating oras bawat gamit)
Hindi magagamit kapag sarado ang gusali.Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268002