Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Patakaran ukol sa pagprotekta sa pribadong impormasyon (Privacy Policy)

Kinikilala ng Kawasaki International Association ang halaga ng personal na impormasyon, kung kaya sinisikap nitong pangasiwaan ito nang maayos sang-ayon sa mga alituntunin ukol sa pagprotekta sa personal na impormasyon ng Kawasaki International Association.

Pagkulekta ng personal na impormasyon

Isinasagawa ng Kawasaki International Association (mula dito ay tatawaging “ang asosasyon”) ang pagkulekta sa personal na impormasyon sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan:

  1. Boluntaryong pagrehistro
  2. Mula sa mga aplikasyon para sa iba’t-ibang kurso at pagdiriwang
  3. Mula sa mga inquiries o katanungan

Pakay sa paggamit ng personal na impormasyon

Maaaring gamitin ng asosasyon ang personal na impormasyon para sa sumusunod na pakay:

Maaaring gamitin ng asosasyon ang contact information tulad ng email address at postal address sa pag-contact sa mga kinauukulan kaugnay sa pagpapadala ng mga boluntaryo, pagbigay ng abiso ukol sa mga kurso at pagdiriwang, pagsagot sa mga katanungan, pagpapadala ng notipikasyon kaugnay sa hinihiling na mga dokumento at iba pa.
Maaaring gamitin ng asosasyon ang contact information tulad ng email address at postal address bawat taon upang kumpirmahin sa mga boluntaryo kung nais baguhin o gawan ng renewal ang sariling rehistrasyon.

Probisyon ukol sa pagbigay ng personal na impormasyon sa ibang partido

Hindi ipagkakaloob ng asosasyon ang personal na impormasyon sa ibang partido o third parties maliban sa sumusunod na mga kaso:

Paghayag, pagbabago at iba pa sa personal na impormasyon

Ang asosasyon ay tutugon at kikilos agad sa kahilingan ng mga indibidwal ukol sa paghayag, pagbabago (pagwawasto at iba pa) o di kaya’y pagtanggal sa personal na impormasyon. Sa panahong ito, gagawin ang mga hakbang upang kumpirmahin kung ang indibidwal na gumagawa ng kahilingan ay mismong may-ari ng impormasyon, at sa ganitong paraan ay maiiwasan ang paglabas ng personal na impormasyon patungo sa ibang partido.

Pagkulekta ng access logs at cookies

Ang website ng asosasyon ay gumagamit ng access logs at cookies para pangasiwaan ang pagbisita ng mga users sa website. Ang access logs at cookies ay naglalaman ng impormasyon tulad ng petsa at oras, IP address, uri ng web browser na ginagamit, operating system at iba pa. Ang mga impormasyong ito ay hindi naglalaman ng mga bagay na maaaring magbunyag sa identity ng indibidwal.

* Komentaryo: Bilang patakaran, ang mga impormasyon tulad ng access logs, cookies at iba pa na hindi naglalaman ng personal na impormasyon, ay hindi ibinubunyag.

Tungkol sa paggamit ng Google Analytics

Ang website ng Asosasyon ay gumagamit ng Google Analytics para sa gumamit sa pag access ng parsela.
Ang Google Analytics ay ang paggamit ng cookie para suriin ang kalagayan sa paggamit ng site. Ang resulta ng mga pagsusuri ay ginagamit para sa layunin ng paggamit at pagpapabuti ng site na ito.
Ang mga impormasyong nakolekta at nairekord sa GoogleAnalytics,ay sinusuri at hindi kasama ang anumang impormasyong tinutukoy ng isang partikular na indibidwal.Ang impormasyong ito ay pinamamahalaan ng Google Company alinsunod sa patakaran nito at Privacy.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa google analytics mga tuntunin at kondisyon at patakaran sa privacy ng Google, mangyaring bisitahin ang:
Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics. Panlabas na Link
Google Privacy Policy. Panlabas na Link

Kung nais mong ihinto ang pagkolekta ng impormasyon mula sa Google Analytics, mangyaring gamitin ang browser add-on na ibinigay ng Google.
Google Analytics Opt-out Browser Add-on Panlabas na Link

Pagbabago sa patakaran ukol sa pagprotekta sa pribadong impormasyon (Privacy Policy)

Maaaring gawin ng asosasyon ang pagrepaso at pagbabago sa privacy policy kung kinakailangan. Ipapaalam sa website ng asosasyon kapag may mga pagbabago.
Ang mga pagbabago sa privacy policy ay ilalagay agad sa website ng asosasyon.

Katanungan:

Para sa mga katanungan tungkol sa Privacy Policy ,mangyaring makipag-ugnay sa amin,hindi kami tumatanggap ng ng mga katanungan sa patakaran sa privacy sa pamamagitan ng telepono,hinihingi namin ang inyong pang-unawa.

Lugar ng pakikipag-ugnayan
211-0033 Kanagawa ken,Kawasaki Shi,Nakahara ku,Kitsuki Gioncho 2-2
Kawasaki City Asosasyong Internasyunal ng Pakikipagpalitan ‘Privacy Policy window’
Pakikipag-ugnayan gamit ang website
E-mail:kiankawasaki@kian.or.jp


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 271072