Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Paunawa ukol sa pagsasaayos ng Aklatan

Mula ika-12 araw ng Hunyo (Martes) hanggang ika-15 araw (Biyernes) ay magsasara para sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng Aklatan at Silid reperensya.

Muling magbubukas sa araw ng Sabado ika-16 araw ng Hunyo 2018.

Aklatan at Silid reperensya ng Kawasaki International CenterCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 109009