Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Kawasaki International Center

Ang Sentro ay may iba’t-ibang uri ng silid kagaya ng silid-resepsyon, silid-aralan, silid-lutuan o kusina at iba pa upang mapanatili ang ugnayan sa pagitan ng Hapon at dayuhan. Mayroon din 7 kuwarto para sa miting, simposyum, leksyon na maaaring gamitin ng may 10 hanggang 40 katao. Isa sa mga ito ang recreation room para sa paglilibang, pasilidad pang-isports at natatanging silid para sa seremonyang pang-tsaa ng Hapon. Ang Hotel sa gusaling ito ay may 30 silid na maaaring tumigil pansamantala ang 49 katao. Mayroong 50 upuan sa silid-kainan o Restoran.(Ang mga nabanggit na pasilidades ay paupahan at kinakailangan ng reserbasyon. Karagdagan sa mga pasilidades ang Aklatang pang-impormasyon, lugar para sa pakikipanayam, pakikipag-ugnayang pang-internasyonal at iba pang pinanggagalingan ng impormasyon na magagamit ng walang bayad.


Oras

9:00 ng umaga – 9:00 ng gabi (6:00 para sa Aklatan at resource room)
Sarado: Year end/New Year holidays.


Para sa iba pang detalye, tumawag sa:

Kawasaki International Association
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
E-mail : kiankawasaki@kian.or.jp

Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268002