Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Pag-aaral ng Nihonggo sa Siyudad ng Kawasaki

Maaaring makapag-aral ng wikang Hapon (Nihonggo) sa mga sumusunod na tanggapan ng pamahalaan.

Kawasaki Ward

Saiwai Ward

Nakahara Ward

Takatsu Ward

Miyamae Ward

Tama Ward

Asao WardCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 123600