Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Sa Panahon ng Kagipitan / Emerhensiya

Pagtawag sa oras ng biglaang pagkakasakit at pagkakasugat

Makakatawag ng Ambulansya (walang bayad) sa pamamagitan ng pag-dayal ng numerong 119.
Siguraduhing maibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

 1. “KYUU KYUU DESU” emergency po.
 2. “KYUUBYOU NIN / KEGA NIN GA IMASU.” may biglang nagkasakit / nasugatan.
 3. “KYUUBYOU NIN / KEGA NIN NO NAMAE WA..” sabihin ang pangalan ng maysakit.
 4. “JYUSHO TO DENWA BANGGO WA..” sabihin ang tirahan at numero ng telepono.

Pagtawag sa oras na nagkaroon ng Sunog

Makakatawag ng Bumbero (walang bayad)sa pamamagitan ng pag-dayal ng numerong 119.
Siguraduhing maibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

 1. Pangalan
 2. Lugar (kung saan nagmula ang sunog).

Halimbawang hindi marunong mag-hapon,isigaw ang [KAJI DESU!] at tawagin ang kapitbahay para makatawag ng bumbero.


Pagtawag sa oras na may na-aksidente, nanakawan at nasakatan

Makakatawag ng Pulis o Patrol Car (walang bayad) sa pamamagitan ng pag-dayal ng 110.
Siguraduhing maibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

 1. Pangalan
 2. Tirahan (Lugar kung saan naganap ang pangyayari)
 3. Ano ang naganap o paano ang daloy ng pangyayari

Explain the Situation

 • There has been a robbery. = Dorobou desu.
 • There has been a traffic accident. = Koutsu jiko desu.
 • There is a fire. = Kaji desu.
 • I / We need an ambulance. = Kyukyusha wo yonde kudasai.
Emergency 110 and 119 calls are taken on a 24-hour basis.
The calls are free of charge.


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268005