Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Paraang Pampangasiwaan ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay

Sa mga magiging Ina

Mag-apply para sa “Boshi Kenko Techo” (Talaan ng Kalusugan ng Ina at Sanggol) sa Public Health Center and Welfare Service Section Pamahalaang Tanggapan.

Sa mga magulang ng batang may 0 - 5 taong gulang

Mag-apply para sa “Pediatric Medical Care” sa Insurance and Pension Section ng Munisipyo. Pamahalaang Tanggapan.

Sa mga may anak na grade 3 ng elementarya pababa

Mag-apply para sa Suporta sa Bata (Child allowance) sa Residents’ Section ng Munisipyo (may limitasyon sa sahod) Pamahalaang Tanggapan.

Sa mga nagnanais ipasok ang anak sa Nursery school: (paalagaan o hoikuen)

Makipag-ugnayan sa Public Health and Welfare Section ng Munisipyo Pamahalaang Tanggapan.

Sa mga nagnanais ipasok ang anak sa Kindergarten:

Makipag-ugnayan sa Board of Education Academic Section (Tel: 044-200-3267).

Sa mga nagpa-planong tumigil sa bansang Hapon ng mahigit 1 taon at hindi kasali sa Insyurans ng Pangkalusugan (Health Insurance) sa kanilang trabaho:

Makipag-ugnayan sa National Health Insurance sa Insurance and Pension Section ng Munisipyo. Pamahalaang Tanggapan.

Sa mga may kapansanang miyembro ng pamilya

Mag-aplay para sa Physical Disability Certificate o Mental Retardation Certificate sa Public health Center and Welfare Section ng Munisipyo Pamahalaang Tanggapan.

Sa mga magulang ng batang papasok ng elementarya at junior high school:

Makipag-ugnayan sa Resident’s Section ng Munisipyo. Pamahalaang Tanggapan.

Sa mga konsultasyon ukol sa Edukasyon ng bata:

Magsadya o tumawag sa General Education Center (Tel: 044-844-3600)

Pangkalahatang konsultasyon para sa pamilya o nag-iisang magulang:

Kumontak ng konselor para sa mag-ina ng Public Health and Welfare Section Pamahalaang Tanggapan.

Para sa impormasyon ng Siyudad ng Kawasaki:

Inililimbag ang “Shisei Dayori”.Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268005