Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


“Nihongo Salon” Klase ng Wikang Hapon para sa mga magulang at anak

Halinat sumali sa Konbersasyon sa wikang hapon tungkol sa pagpapalaki ng bata,Pagbabasa gamit ang picture book at mayroon ding Paglulutuan.

Kailan:
Peb.22, Marso 1, Marso 8
Tuwing Biyernes (3 beses)
Halaga
1 termino/¥500
Oras:
10:00–11:30
Kapasidad
10 pares(mag-ama o mag-ina)
Saan:
Ang Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Para sa mga katanungan:
(Ms. Hamada) e-mail:nihongosaron@gmail.com
Asosasyong Pandaigdig ng Lungsod ng Kawasaki


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 136601