Tungkol sa Serbisyo ng munisipyong pagre recruite ng tagasaling -wika.

Kung may nais na itanong at malaman sa ward(munisipyo)mayroon kaming serbisyo sa paghahanap ng boluntaryong tagasaling-wika/interpreter.
6 na klase ng wika,tulad ng Inglis,Intsik,Koreya,Tagalog,Espanyol at Portuges.
Walang bayad/libre po.subalit may patakaran ng pagpapahanap(sa interpreter)
Para sa Kaalaman/impormasyon,magtanong sa amin sa Asosasyon.