Pag-aaral ng Masaya at kapaki-pakinabang na Wikang Hapon para sa mga Dayuhan

Pang-umagang Kurso: Tuwing Martes at Biyernes 9:50 – 11:50
*May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas).
Unang Semestre Abril 17 (Martes) – Hulyo 6 (Biyernes)
¥11,220 (22 liksiyon)
Pang-gabing Kurso: Miyerkoles 18:30 – 20:30
Unang Semestre Abril 18 – Hulyo 11
¥6,120 (12 liksiyon)
Walang paalagaan ng bata

Sa mga beginners, gagamitin ang librong gawa mismo ng mga guro ng Asosasyon (Nihonggo 160 oras 1&2) sa halagang 1230 yen bawat isa. Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp