Libreng Pagpapayo ng Gyousei Shoshi

Ang Gyoseishoshi (Administrative scriveners) ay nagbibigay ng serbisyong libreng pagpapayo para sa mga residenteng dayuhan sa wikang hapon tungkol sa mga sumusunod:
Nilalaman ng Konsultasyon: Bisa, Pagpapa-extend ng pamamalagi, Pagpapalit ng estado ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng bisa, Long-term bisa, Sertipiko ng Eligibilidad, Pagpapakasal, pagdidiborsyo, Special permission para manirahan galing sa Minister of Justice, Pag establish ng kumpanya at sangay ng banyagang kumpanya, Pagkuha ng lisensya, atbp.

Kailan?: ika-18(linggo) ng Pebrero 2018. 2:00p.m. hanggang 4:00p.m.
Saan?: Kawasaki International Center.2F

Paalala:Ang pagbibigay-payo ay ginaganap sa wikang Hapon lamang. magpasama sa kakilala o kaibigang marunong mag-hapon O di kaya ay magpareserba ng tagasalin(may bayad), makipag ugnayan sa Kawasaki International Association . Tel 044-435-7000

※Mayroong Libreng Konsultasyon tuwing ikatlong linggo sa bawat buwan.